Privātuma politika

SIA "Phone repair technologies" privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis, attiecībā uz mājas lapas un veikala apmeklētājiem ir SIA “Phone repiar technologies”, vienotas reģistrācijas Nr. 40103998451, juridiskā adrese: Hāpsalas iela 6-6, Rīga, LV-1005 Latvija (turpmāk – Uzņēmums).

Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, tai skaitā informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir info@iremonts.lv

3. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Uzņēmuma juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar X punktu.

II. Vispārīgie noteikumi

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):

Uzņēmuma uzturēto interneta mājaslapa apmeklētājiem.

Telefonu remontdarbnīcas klientiem.

Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Uzņēmuma interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

III. Personas datu apstrādes nolūks

pakalpojumu piegādei;

mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.;

nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

 

IV. Personas datu apstrāde

Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

V. Personas datu aizsardzība

Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

VI. Personas datu saņēmēju kategorijas

Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Uzņēmuma likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi Uzņēmuma likumīgās intereses.

VII. Personas datu nodošana

Uzņēmums nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

VIII. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Uzņēmums nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

IX. Personas datu glabāšanas ilgums

Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmuma vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
kamēr Uzņēmumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam Klienta personas dati tiek dzēsti.

X. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Uzņēmumam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Uzņēmuma pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā –
rakstveida formā Uzņēmuma birojā (address: Hāpsalas iela 6-6, Rīga, LV-1005 Latvija) vai izmantojot pasta pakalpojumu;
elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: info@iremonts.lv.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Uzņēmums pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Uzņēmuma atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Uzņēmums nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Uzņēmuma apstrādē esošajiem personas datiem.

Šī dokumenta X punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Uzņēmuma darbinieku) tiesībām un brīvībām.

Uzņēmums apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

XI. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Uzņēmuma mājaslapā var tik izmantotas sīkdatnes:

Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;

Uzņēmuma mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Uzņēmums nenes atbildību.

XII. Kāda veida sīkdatnes un kādiem nolūkiem mēs izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk norādītās sīkdatnes var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos un tās nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām un pieprasījumiem, piemēram privātuma iestatīšanai, autorizācijai un formu aizpildīšanai. Jūs varat iestatīt, ka pārlūkprogramma tās bloķē vai brīdina par šīm sīkdatnēm, taču šādā gadījumā dažas tīmekļa vietnes sadaļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju.

Lietotāja pieredzes sīkdatnes
Šīs sīkdatnes ļauj skaitīt apmeklējumus un to avotus, lai mēs varētu novērtēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk populāras, un uzzināt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, ir apkopotā veidā un tādējādi anonīma. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni, un nespēsim uzraudzīt tā darbību.

Funkcionālās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti un personalizāciju. Tās esam izvietojuši mēs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumi ir pievienoti mūsu tīmekļa vietnei. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, daži vai visi šie pakalpojumi var nedarboties pareizi.

Mērķorientētas sīkdatnes
Šīs sīkdatnes mūsu vietnē izvietotas ar mūsu reklāmas partneru atbalstu. Tās var izmantot šie pakalpojumu sniedzēji, lai izveidotu savu interešu profilu un parādītu atbilstošas ​​reklāmas citās vietnēs. Viņi neuzglabā tieši personisko informāciju, bet ir balstīti uz unikālu pārlūkprogrammas un interneta ierīces identificēšanu. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, jums tiks sniegta mazāk personalizēta reklāma.

Sociālo tīklu sīkdatnes
Šīs sīkdatnes ir izvietojuši sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji, kurus esam pievienojuši tīmekļa vietnei, lai jūs varētu dalīties ar saturu ar draugiem sociālajos tīklos. Tas var ietekmēt saturu un ziņojumus, ko redzat citās apmeklētajās vietnēs. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot vai skatīt šos dalīšanās rīkus.

Mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības ar mūsu tīmekļa vietnes saturu mērījumiem. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par jūsu mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, unikālie apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, tīmekļa vietnē veiktās darbības. Mēs varam arī izmantot Facebook pikseļus, lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa, Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai radītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.

XIII. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu saglabāt jūsu ierīcē sīkdatnes, varat izdzēst visas pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes un iestatīt pārlūkprogrammu bloķēt saglabātās sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas “palīdzība” pārlūkprogrammā, jūs varat atrast norādes, kā neļaut pārlūkprogrammai saglabāt sīkdatnes, kā arī kādas sīkdatnes jau ir saglabātas un, ja vēlaties, dzēst tās. Izmaiņas iestatījumos veicamas katrai jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas iremonts.lv tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

Jūs varat arī atsevišķi atteikties no jūsu vietnes darbības pieejamības Google analytics, uzstādot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, kas nepieļauj vietnes apmeklējuma informācijas apmaiņu ar Google Analytics. Saite uz pievienojumprogrammu un plašāku informāciju: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Turklāt, ja vēlaties atteikties no uz interešu pamata balstītas uzvedības reklāmas, jūs varat to izdarīt, izmantojot vienu no šiem rīkiem, pamatojoties uz reģionu, kurā jūs atrodaties. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir trešās personas rīks, kas saglabās savas sīkdatnes jūsu ierīcē, un “Phone repair technologies” nekontrolē un nav atbildīgs par to Privātuma politiku. Vairāk informācijas par iespējām atteikties:

Asv – digital advertising alliance

Kanāda – digital advertising alliance

Es – European interactive digital advertising alliance

XIV. Izmaiņas sīkdatņu politikā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā. Šīs Sīkdatņu politikas grozījumu un/vai papildinājumi stāsies spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti mūsu tīmekļa vietnē.

Turpinot izmantot mūsu vietni un/vai mūsu pakalpojumus pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajam Sīkdatņu politikas formulējumam. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs politikas saturu, lai būtu informēts par visām izmaiņām.

XV. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādu jautājumi par jūsu personas datiem vai šo Sīkdatņu politiku, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzībā attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot uz info@iremonts.lv vai izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:

SIA “Phone repair technologies”

Kam: Datu aizsardzības speciālists

Adrese: Hāpsalas iela 6-6, Rīga, LV-1005 Latvija